هزینه حمل برای خریدهای بیش از 3/10/000 ریال رایگان و برای مبالغ خرید کمتر از این مبلغ در تهران طبق تعرفه دریافت میگردد

هزینه حمل جهت ارسال به شهرستانها طبق تعرفه باربری محاسبه می گردد.