هزینه حمل برای خریدهای بیش از 2/700/000 ریال رایگان و برای مبالغ خرید کمتر از این مبلغ در تهران 90/000 ریال می باشد .

هزینه حمل جهت ارسال به شهرستانها طبق تعرفه باربری محاسبه می گردد.